Pyetësor mbi dhimbjet e mesit

 
 
Si ka nisur dhimbja?
  
 
 
Çfarë e nxit dhimbjen?
  
 
 
Çfarë e përkeqëson dhimbjen?
  
 
 
Dhimbja e mesit shoqërohet me:
  
 
*