Faramkogjenetika na mundëson që në bazë të informacionit gjenetik të mund të përzgjedhim trajtimin farmakologjik më të përshtatshëm, maksimizojmë efikasitetin terapeutik dhe të minimizojmë efektet anësore.Mënyra se si veprojmë tani për përzgjedhjen e një bari është si në Figurën 1. Një medikament i ...